Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your comparison list.

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 25.12.2014 r.

 

I. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego BlackorWhite, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu BlackorWhite i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Sklep internetowy BlackorWhite jest dostępny pod adresem https:// www.blackorwhite.pl, prowadzony jest przez BlackorWhite Sp. z o.o., z siedzibą w Wieliczce ul. Modrzewiowa 55/8, 32-020 Wieliczka, NIP: 6832090956, KRS: 0000633772.

3. Sklep Internetowy BlackorWhite  prowadzi sprzedaż  towarów poprzez sklep dostępny pod adresem https:// www.blackorwhite.pl.

4. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uprzednio dokonująca rejestracji  w sklepie internetowym blackorwhite.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

5. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https:// www.blackorwhite.pl.

 

II. Przedmiot Sprzedaży

6. Przedmiotem sprzedaży są towary w postaci odzieży, prezentowane i oferowane na stronach sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.blackorwhite.pl oraz oferowane w ramach działalności Sklepu Internetowego  Black or White.

7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym blackorwhite.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. W wyjątkowych przypadkach gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu mogą być oferowane towary w dziale wyprzedaży towary zwrócone.

9. Sklep Internetowy  BlackorWhite  dokonuje sprzedaży towarów z uwzględnieniem  obowiązku dostarczenia rzeczy wolnych od wad prawnych i fizycznych ponosi odpowiedzialność wobec  Klienta z tytułu rękojmi za wady. Z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

III Ceny

10. Wszystkie ceny podane na stronach  Sklep Internetowy  BlackorWhite blackorwhite.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki). Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który to koszt zależy od sposobu  realizacji dostawy. 
11. Sklep Internetowy  BlackorWhite  dokonuje bieżącej aktualizacji oferty cenowej towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego blackorwhite.pl.

 

IV Formy Płatności

12. Kupujący w Sklepie Internetowym  BlackorWhite  ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty:

a.      PRZELEW – Kupujący, przed dostawą towaru wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę stanowiącą wartość zakupionego towaru lub  będącą sumą wartości zakupionych towarów.

b.      ZA POBRANIEM - W przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Kupujący może przy odbieraniu przesyłki zapłacić kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i ceny towaru,

c.      SERWIS Tpay - Płatność realizowana za pomocą portalu umożliwiającego przelew internetowy, Kupujący, przed dostawą towaru wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę stanowiącą wartość zakupionego towaru lub  będącą sumą wartości zakupionych towarów

13. Płatności za realizację zamówienia należy dokonywać na nr konta bankowego:

Idea Bank 07 1950 0001 2006 6381 7154 0002

14. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w Paczkomacie  INPOST Sp. z o.o., która odbywa się za pomocą karty kredytowej lub płatniczej, w Sklep Internetowy  BlackorWhite  dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez Sklep Internetowy  BlackorWhite  kosztów transakcji liczoną od wartości brutto zamówionego towaru/towarów. Wysokość naliczonej opłaty jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

 

V Podatkowa Dokumentacja Zakupów

15. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie Internetowym  BlackorWhite  wystawiane są paragony lub faktury bez VAT w formie papierowej.

16. Sklep Internetowy BlackorWhite  nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, w oparciu o które zostaje wystawiona faktura bez VAT.

 

VI Realizacja zamówienia

17. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej https://www.blackorwhite.pl/rejestracja i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

18. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

-     dokonywania zakupów w sklepie internetowym blackorwhite.pl,

-     jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

-     jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

-     opiniowania produktów bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,

-     prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,

-     współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu on-line blackorwhite.pl.

19. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywujący konto. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

20. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika. Klient oświadcza, że  wszystkie dane przekazane celem dokonania zakupu są zgodne z prawdą, jest  uprawniony  do używania karty płatniczej, kredytowej, konta lub innej formy płatności, z której korzysta.

21. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz jest uprawniony do ich edytowania.

22. Składając zamówienie Klient akceptuje warunki  niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.

23. Zawarcie umowy następuje z chwilą akceptacji zamówienia. Akceptacja zamówienia  następuje w formie wiadomości e-mail w której treści znajdować się będzie stwierdzenie potwierdzające złożone zamówienie. Do czasu akceptacji zamówienia zaakceptowania Sklep Internetowy  BlackorWhite  zastrzega sobie prawo do odmowy jego realizacji, Klient zaś ma prawo je anulować. W przypadku anulowania zamówienia przez Sprzedającego lub Kupującego przed jego akceptacją, niezwłocznie Sprzedający zwróci  wszelkie dokonane płatności związane z anulowanym zamówieniem.

24. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sklepu Internetowego  BlackorWhite  i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy przez Sprzedającego, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy  BlackorWhite. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

25. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.blackorwhite.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie Sklepu Internetowego  Black or White.

26.  O zmianach w Regulaminie Klient  zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie Sklepu Internetowego  BlackorWhite.  Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu blackorwhite.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu blackorwhite.pl.

27. W celu zakupu towarów w sklepie internetowym blackorwhite.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

28. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku akceptacji zamówienia w ww terminie zamówienie jest automatycznie anulowane.

 

VII Dostawa

29. Sklep Internetowy BlackorWhite  prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową i nie ma możliwości odbioru osobistego. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

30. Sklep Internetowy BlackorWhite  realizuje dostawę  w sposób wybrany przez Kupującego spośród poniższych możliwości;

-           dostawa kurierem firmy kurierskiej GLS

-           dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej

31. Koszt wysyłki uzależnione są od wybranego przez Kupującego sposobu zapłaty i sposobu dostawy i przedstawiają się następujący sposób:

-           Płatność przelew lub serwis Pay U – dostawa pod wskazany adres kurierem GLS 10 zł lub Pocztą Polską 15 zł.

-           Płatność za pobraniem; 

- dostawa poprzez kuriera GLS (za pobraniem) – 17,00 zł

32. Dostawy produktów zamawianych w Sklep Internetowy BlackorWhite  realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwa jest na podstawie odrębnych i bezpośrednich ustaleń pomiędzy Sklepem Internetowym BlackorWhite  a Kupującym. Wraz z dostawą Sprzedający realizuje obowiązek informacyjny wobec Klienta będącego konsumentem poprzez poinformowanie o zasadach skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy

33. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie  blackorwhite.pl

34. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi 1-10 dni roboczych. Realizacja dostawy nastąpi po uprzednim wpływie należności na konto Sklepu Internetowego BlackorWhite  .

35. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz 827) Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

36. W przypadku dostarczenia przesyłki przez kuriera firmy GLS, odbiór przesyłki  wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

37. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@blackorwhite.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej GLS.

38. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@blackorwhite.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

39. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego INPOST S.A., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny Paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

40. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:

-     wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu INPOST,

-     umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu,

-     zgłoszenie tego faktu do sklep@blackorwhite.pl w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem :linklub na stronie blackorwhite.pl (zgłoszenie reklamacji), a także do INPOST S.A. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).

  1. Jakiekolwiek uszkodzenia towarów mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, należy  zgłosić w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale firmy INPOST S.A. , w celu sporządzenia przez INPOST S.A. protokołu szkody, a także zgłosić do blackorwhite.pl za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem linklub na stronie blackorwhite.pl w ciągu 24 godzin od odebrania towaru.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

42. W przypadku opóźnienia w dostawie lub odbiorze z powodów leżących po stronie Kupującego w szczególności w  sytuacji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki lub jeśli nie przyjęcia  dostawy lub nie dokonania odbioru przesyłki od kuriera lub  z paczkomatu (w ciągu dwóch tygodni od pierwszej próby dostarczenia towaru), Sprzedający  (bez uszczerbku dla innych przysługujących praw lub środków prawnych) może  naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie towaru  oraz inne poniesione uzasadnione koszty  lub  nie udostępniać towaru do dalszej  dostawy lub odbioru i poinformować Kupującego o odstąpieniu od Umowy w trybie natychmiastowym, za zwrotem wpłaconych należności  pomniejszonych  o kwotę uzasadnionych wydatków administracyjnych (w tym za próbę dostarczenia i zwrot towaru oraz wszelkie opłaty za magazynowanie).

43. Klient, będący konsumentem  w rozumieniu  art. 221 Kodeksu Cywilnego który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie ( zwrot towaru ) bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Formularz zwrotu ( pobierz tutaj -link ) należy wysłać na adres siedziby blackorwhite.pl (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Blackorwhite.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@blackorwhite.pl.

44. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

45. Klient ma możliwość wymiany towaru, wymiana ta dotyczy jedynie tego samego modelu na inny kolor lub rozmiar.

46. Warunkiem koniecznym przyjęcia wymienianego lub zwracanego towaru jest stan niewskazujący na ślady użytkowania : produkt jest nieużywany, kompletny, nie nosi zapachu użytkowania, jest czysty, z nieoderwanymi metkami.

47. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, zabrudzony lub uszkodzony w wyniku użytkowania), zostanie odesłany na koszt klienta.

48. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

49. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu formularzu zwrotu, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

50. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

51. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

52. W przypadku odstąpienia od umowy sklep internetowy blackorwhite.pl nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem na adres sklepu.

 

VIII Reklamacje

53. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

54. W przypadku wystąpienia uszkodzenia fabrycznego należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

55. Wszystkie rzeczy zakupione w naszym sklepie mogą być reklamowane do 2 lat od daty zakupu z zachowaniem warunków reklamacji towarów konsumpcyjnych określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141, poz.1176), w szczególności, jeśli posiadają wady.

56. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz reklamacji znajdujący się na stronie internetowej www. blackorwhite.pl ( lub pobrał go tutaj - link) co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.

57. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

58. Reklamowany towar należy odesłać do siedziby Sprzedającego.

59. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:

BlackorWhite Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 55/8, 32-020 Wieliczka

60. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje pisemne oświadczenie opisujące wynik reklamacji na adres mailowy lub adres do korespondencji.

61. Koszt przesyłki za odesłanie reklamowanego produktu pokrywa Kupujący. W wypadku, gdy towar posiada uszkodzenie fabryczne, które zostanie stwierdzone podczas procesu reklamacyjnego, koszt za odesłanie produktu do Klienta pokrywa Sprzedawca.

62. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta lub sprzedawcy. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

 

IX Postanowienia Końcowe

63.  Jeżeli obecne lub przyszłe postanowienia Regulaminu  są lub będą prawnie nieskuteczne w całości lub w części, lub nie są możliwe prawnie do przeprowadzenia, lub stracą w późniejszym czasie swą skuteczność prawną lub możliwość realizacji, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu który zachowuje swoją skuteczność  z pominięciem punktu niepodlegającego wykonaniu.

64.  Klient nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z regulaminu i zawartych umów na rzecz osób trzecich.

 65.  Niniejszy Regulamin oraz sprzedaż  (i wszystkie zobowiązania pozaumowne wynikające z nich lub z nimi związane) podlegają prawu polskiemu.