Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your comparison list.

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 25.12.2014 r.

 I. Słownik pojęć

1.    Sprzedawca – oznacza firmę BlackorWhite Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, ul Modrzewiowa 55/8 NIP: 6832090956

2.    Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

3.    Kupujący – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.  

4.    Konsument – oznacza osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5.    Towar – oznacza towar wymieniony i opisany na stronie internetowej www.kingled.pl

6.    Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

7.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość.  

8.    Ustawa – ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014. poz. 827,)

II. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego BlackorWhite, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu BlackorWhite i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Każdy Klient dokonujący zakpu produktów oferowanych przez BlackorWhite Sp. z o.o jest obowiazany zapoznać się z regulaminem.
Sklep internetowy BlackorWhite jest dostępny pod adresem https:// www.blackorwhite.pl, prowadzony jest przez BlackorWhite Sp. z o.o., z siedzibą w Wieliczce ul. Modrzewiowa 55/8, 32-020 Wieliczka, NIP: 6832090956, KRS: 0000633772.

3. Sklep Internetowy BlackorWhite  prowadzi sprzedaż  towarów poprzez sklep dostępny pod adresem https:// www.blackorwhite.pl.

4. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uprzednio dokonująca rejestracji  w sklepie internetowym blackorwhite.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

5. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https:// www.blackorwhite.pl.

 

II. Przedmiot Sprzedaży

6. Przedmiotem sprzedaży są towary w postaci odzieży, prezentowane i oferowane na stronach sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.blackorwhite.pl oraz oferowane w ramach działalności Sklepu Internetowego  Black or White.

7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym blackorwhite.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. W wyjątkowych przypadkach gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu mogą być oferowane towary w dziale wyprzedaży towary zwrócone.

9. Sklep Internetowy  BlackorWhite  dokonuje sprzedaży towarów z uwzględnieniem  obowiązku dostarczenia rzeczy wolnych od wad prawnych i fizycznych ponosi odpowiedzialność wobec  Klienta z tytułu rękojmi za wady. Z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

III Ceny

10. Wszystkie ceny podane na stronach  Sklep Internetowy  BlackorWhite blackorwhite.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki). Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który to koszt zależy od sposobu  realizacji dostawy. 


11. Sklep Internetowy  BlackorWhite  dokonuje bieżącej aktualizacji oferty cenowej towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego blackorwhite.pl.

 

IV Formy Płatności

12. Kupujący w Sklepie Internetowym  BlackorWhite  ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty:

a.      PRZELEW – Kupujący, przed dostawą towaru wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę stanowiącą wartość zakupionego towaru lub  będącą sumą wartości zakupionych towarów.

b.      ZA POBRANIEM - W przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Kupujący może przy odbieraniu przesyłki zapłacić kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i ceny towaru,

c.      SERWIS Tpay - Płatność realizowana za pomocą portalu umożliwiającego przelew internetowy, Kupujący, przed dostawą towaru wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę stanowiącą wartość zakupionego towaru lub  będącą sumą wartości zakupionych towarów

d.      SERWIS PayPal - Płatność realizowana za pomocą portalu umożliwiającego przelew internetowy, Kupujący, przed dostawą towaru wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę stanowiącą wartość zakupionego towaru lub  będącą sumą wartości zakupionych towarów

13. Płatności za realizację zamówienia należy dokonywać na nr konta bankowego:

Idea Bank 07 1950 0001 2006 6381 7154 0002

 

V Podatkowa Dokumentacja Zakupów

15. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie Internetowym  BlackorWhite  wystawiane są paragony lub faktury bez VAT w formie papierowej.

16. Sklep Internetowy BlackorWhite  nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, w oparciu o które zostaje wystawiona faktura bez VAT.

 

VI Realizacja zamówienia

17. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej https://www.blackorwhite.pl/rejestracja i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

18. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

-     dokonywania zakupów w sklepie internetowym blackorwhite.pl,

-     jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

-     jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

-     opiniowania produktów bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,

-     prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,

-     współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu on-line blackorwhite.pl.

19. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywujący konto. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

20. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika. Klient oświadcza, że  wszystkie dane przekazane celem dokonania zakupu są zgodne z prawdą, jest  uprawniony  do używania karty płatniczej, kredytowej, konta lub innej formy płatności, z której korzysta.

21. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz jest uprawniony do ich edytowania oraz usunięcia konta.

22. Składając zamówienie Klient akceptuje warunki  niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.

23. Zawarcie umowy następuje z chwilą akceptacji zamówienia. Akceptacja zamówienia  następuje w formie wiadomości e-mail w której treści znajdować się będzie stwierdzenie potwierdzające złożone zamówienie. Do czasu akceptacji zamówienia zaakceptowania Sklep Internetowy  BlackorWhite  zastrzega sobie prawo do odmowy jego realizacji, Klient zaś ma prawo je anulować. W przypadku anulowania zamówienia przez Sprzedającego lub Kupującego przed jego akceptacją, niezwłocznie Sprzedający zwróci  wszelkie dokonane płatności związane z anulowanym zamówieniem.

24. . W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy w zakresie usługi świadczonej drogą elektroniczną (umowa związana z założeniem konta) i/lub sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

25. Dane, o których mowa w pkt. 24, obejmują:

- imię i nazwisko,

- adres dostawy/korespondencyjny, 

- adres e-mail,

- date urodzenia,

- numer telefonu kontaktowego. 

26. Podanie danych, o których mowa w pkt. 25, jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie zawarcia umowy sprzedaży na prezentowane towary w sklepie internetowym. 

27. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego na cel zgody.

28. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.

29. W celu zakupu towarów w sklepie internetowym blackorwhite.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

30. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku akceptacji zamówienia w ww terminie zamówienie jest automatycznie anulowane.

31. Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności na skutek: - nowelizacji przepisów ustaw mających wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość, - zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu, - zmiany sposobów dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień, Zamówienia na przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

 

VII Dostawa

32. Sklep Internetowy BlackorWhite  prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową i nie ma możliwości odbioru osobistego. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

33. Sklep Internetowy BlackorWhite  realizuje dostawę  w sposób wybrany przez Kupującego spośród poniższych możliwości;

-           dostawa kurierem firmy kurierskiej GLS

-           dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej

34. Koszt wysyłki uzależnione są od wybranego przez Kupującego sposobu zapłaty i sposobu dostawy i przedstawiają się następujący sposób:

-           Płatność przelew lub serwis Tpay – dostawa pod wskazany adres kurierem GLS 10 zł lub Pocztą Polską 15 zł.

-           Płatność za pobraniem; 

- dostawa poprzez kuriera GLS (za pobraniem) – 17,00 zł

35. Dostawy produktów zamawianych w Sklep Internetowy BlackorWhite  realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwa jest na podstawie odrębnych i bezpośrednich ustaleń pomiędzy Sklepem Internetowym BlackorWhite  a Kupującym. Wraz z dostawą Sprzedający realizuje obowiązek informacyjny wobec Klienta będącego konsumentem poprzez poinformowanie o zasadach skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy

35.1 Wybierając przesyłkę kurierską lub pocztową, Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, imię i nazwisko, adres doręczenia, email, telefon wybranej firmie w celu doręczenia przesyłki.

36. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie  blackorwhite.pl

37. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi 1-10 dni roboczych. Realizacja dostawy nastąpi po uprzednim wpływie należności na konto Sklepu Internetowego BlackorWhite  .

38. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz 827) Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

39. W przypadku dostarczenia przesyłki przez kuriera firmy GLS, odbiór przesyłki  wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

40. W przypadku opóźnienia w dostawie lub odbiorze z powodów leżących po stronie Kupującego w szczególności w  sytuacji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki lub jeśli nie przyjęcia  dostawy lub nie dokonania odbioru przesyłki od kuriera  (w ciągu dwóch tygodni od pierwszej próby dostarczenia towaru), Sprzedający  (bez uszczerbku dla innych przysługujących praw lub środków prawnych) może  naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie towaru  oraz inne poniesione uzasadnione koszty  lub  nie udostępniać towaru do dalszej  dostawy lub odbioru i poinformować Kupującego o odstąpieniu od Umowy w trybie natychmiastowym, za zwrotem wpłaconych należności  pomniejszonych  o kwotę uzasadnionych wydatków administracyjnych (w tym za próbę dostarczenia i zwrot towaru oraz wszelkie opłaty za magazynowanie).

41. Klient, będący konsumentem  w rozumieniu  art. 221 Kodeksu Cywilnego który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie ( zwrot towaru ) bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Formularz zwrotu ( pobierz tutaj -link ) należy wysłać na adres siedziby blackorwhite.pl (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Blackorwhite.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@blackorwhite.pl.

42. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

43. Klient ma możliwość wymiany towaru, wymiana ta dotyczy jedynie tego samego modelu na inny kolor lub rozmiar.

44. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie ) zostanie odesłany na koszt klienta.

45. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

46. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu formularzu zwrotu, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

47.. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

48. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

49. W przypadku odstąpienia od umowy sklep internetowy blackorwhite.pl nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem na adres sklepu.

 

VIII Reklamacje

50. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

51. W przypadku wystąpienia uszkodzenia fabrycznego należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

52. Wszystkie rzeczy zakupione w naszym sklepie mogą być reklamowane do 2 lat od daty zakupu z zachowaniem warunków reklamacji towarów konsumpcyjnych określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141, poz.1176), w szczególności, jeśli posiadają wady.

53. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz reklamacji znajdujący się na stronie internetowej www. blackorwhite.pl ( lub pobrał go tutaj - link) co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.

54. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

55. Reklamowany towar należy odesłać do siedziby Sprzedającego.

56. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:

BlackorWhite Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 55/8, 32-020 Wieliczka

57. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje pisemne oświadczenie opisujące wynik reklamacji na adres mailowy lub adres do korespondencji.

58. Koszt przesyłki za odesłanie reklamowanego produktu pokrywa Kupujący. W wypadku, gdy towar posiada uszkodzenie fabryczne, które zostanie stwierdzone podczas procesu reklamacyjnego, koszt za odesłanie produktu do Klienta pokrywa Sprzedawca.

59. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta lub sprzedawcy. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

 

IX Postanowienia Końcowe

60.  Jeżeli obecne lub przyszłe postanowienia Regulaminu  są lub będą prawnie nieskuteczne w całości lub w części, lub nie są możliwe prawnie do przeprowadzenia, lub stracą w późniejszym czasie swą skuteczność prawną lub możliwość realizacji, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu który zachowuje swoją skuteczność  z pominięciem punktu niepodlegającego wykonaniu.

61.  Klient nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z regulaminu i zawartych umów na rzecz osób trzecich.

 62.  Niniejszy Regulamin oraz sprzedaż  (i wszystkie zobowiązania pozaumowne wynikające z nich lub z nimi związane) podlegają prawu polskiemu.

63. W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność usługodawcy wobec usługobiorcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie. 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.